Walne Zgromadzenie Społecznej Sobotniej Szkoły we Fredrikstad im. Janusza Korczaka

 

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Społecznej Szkoły we Fredrikstad

Poniedz. 11.06.18 w sali Vincent Medisinske Senter , Bankbrygga 2, 1606 Fredrikstad, godz. 18.00.

Walne Zgromadzenie jest organem ustawodawczym Szkoły. Odbywa się raz w roku.Wszystkie osoby, które mają wnioski dotyczące działalności szkoły, proszone są o ich nadesłanie na adres  mailowy  przewodniczącego Zarządu Szkoły Zbigniewa Górskiego do dnia 01.06.2018

Zbigniew Górski – Przewodniczący Zarządu Szkoły  email: zbigniew@gorski.no

Program  Walnego Zgromadzenia . 

Wybór Prowadzącego Spotkanie i Protokolanta

Zatwierdzenie programu spotkania.

  1. Sprawozdanie (raport) i ocena działalności dydaktycznej Szkoły Sobotniej w roku szkolnym 2017/2018 – dyrektor Aleksandra Adamik
  2. Sprawozdanie (raport) i rozliczenie ekonomiczne  działalności Szkoły Sobotniej w roku szkolnym 2017/2018 –  Lidia Wieczorek
  3. Sprawozdanie  (raport) i ocena działalności organizacyjnej Szkoły Sobotniej w roku szkolnym 2017/2018  –  Przewodniczący Zarządu Szkoły Zbigniew Górski
  4. Ustalenie czesnego na rok szkolny 2018/201
  5. Zmiany w Statucie Szkoły  i jego zatwierdzenie.
  6. Wybór Dyrektora  d.s. dydaktycznych.
  7. Wybór do nowego Zarządu Szkoły Przedstawiciela Rodziców.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zakończenie  Walnego  Zgromadzenia.

Zarząd ZPF organu założycielskiego i prowadzącego szkołę

 

Leave a Comment