Kto może otrzymać legitymację?

Każde dziecko zarejestrowane w naszej szkole, a którego rodzic złoży wniosek o wydanie legitymacji

Każde dziecko, które zostanie zarejestrowane do szkoły na kolejny rok szkolny+wniosek o wydanie legitymacji

W obu przypadkach Szkoła potwierdza fakt pobierania nauki.

Do czego uprawnia legitymacja ucznia

Legitymacja ucznia uprawnia do zakupu ulgowych biletów:

– 37% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych,

– 49% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych

– do muzeów,

– do parków narodowych.

Jakie dane zawiera legitymacja?

Legitymacja zawiera imię i nazwisko oraz datę urodzenia ucznia, a także nazwę szkoły w której się uczy. Ponadto na legitymacji znajduje się nazwa konsulatu i jego pieczęć oraz data jej ważności.

Dlaczego legitymacja nie zawiera zdjęcia dziecka?

Legitymacja ucznia różni się wzorem od legitymacji otrzymywanej przez uczniów szkół w Polsce. Nie ma na niej zdjęcia ucznia co znacznie upraszcza jej wydanie. Legitymacja ważna jest z innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

NASZA SZKOŁA ROZPOCZĘŁA ZBIERANIE WNIOSKÓW OD 08. 04. 2017.

Wnioski do nabycia w sekretariacie szkoły podczas kolejnych zajęć lub poniżej:

wniosk-o-legitymacje-psssf

Prosimy pobrać Wniosek, wydrukować i dostarczyć do szkoły. Wraz z Wioskiem należy dostarczyć kopie aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka.

Jedynie oryginał Wniosku jest wzięty pod uwagę do wydania legitymacji.

Jeśli wniosek podpisany jest przez opiekuna prawnego należy dołączyć pełnomocne orzeczenie sądu przyznające opiekę. Do wniosków nie należy dołączać zdjęcia.

Przypominamy, że Wniosek jest jedynie ważny w przypadku podpisania przez dyrektor szkoły z pieczęcią szkoły, co potwierdza pobierania przez dziecko nauki w naszej placówce.

Legitymacja jest do odbioru w 30 dni od dostarczenia Wniosku do Polskiego Konsulatu w Oslo. Data dostarczenia wniosku do szkoły, nie jest jednoznaczną do odliczania 30 dni ustawowych. Przedstawiciel szkoły dostarcza do Ambasady Wnioski zebrane w wyznaczonym przez siebie terminie.

Data wizyty w Ambasadzie uzależniona jest od terminów dostępnych na stronie Ambasady.

Szkoła pośredniczy zarówno w dostarczeniu Wniosku jaki i odbiorze legitymacji.

Wniosek podpisany przez szkołę z potwierdzeniem pobierania nauki, można dostarczać do Ambasady indywidualnie, wówczas osoba zobowiązuje się również do odbioru legitymacji.