www.wspolnota-polska.org.pl

29.12.2019

INFORMUJEMY, ŻE NASZA SZKOŁA OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r. 
Dofinansowanie jest rekompensatą poniesionych określonych kosztów w 2019, pokrywają przedstawione rachunku na kwotę 14.500 kr. Przekazane środki, zostały przelane na konto szkolne i wciągnięte w budżet na dalszą działalność szkoły.

Dyrektor
Wioletta Knitter

Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” w ramach projektu  “Wschód-Zachód, Północ-Południe: łączy nas Polska. Dofinansowanie działalności szkół i zakupu pomocy edukacyjnych szkołom”, który jest współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą, przyznało dotację naszej szkole w kategoriach:

  • Zakup wyposażenia uzupełniającego sal lekcyjnych
  • Zakup pomocy metodycznych i materiałów edukacyjnych
  • Koszty przesyłki/transportu
  • Zakup artykułów biurowych

Otrzymane dofinansowanie zrealizowane zostało w okresie maj – sierpień 2017.

W imieniu całej społeczności uczniowskiej, wszystkich rodziców, całego grona pedagogicznego oraz władz szkoły serdecznie dziękujemy za udzielone wsparcie! Otrzymane fundusze pozwolą naszym Młodym Polakom na efektywniejszą oraz kreatywniejszą edukację.