Szkoła jest społeczną inicjatywą, zatem nie prowadzi działalności zarobkowej.  Osoby prowadzące zajęcia otrzymują rekompensatę poniesionych kosztów, wyliczaną na wzór przyjęty podczas Walnego Zgromadzenia. Szkoła jest finansowana z opłat semestralnych uiszczanych przez rodziców bądź opiekunów uczniów. Szkoła korzysta ze wsparcia różnych instytucji pomagających w jej prawidłowym funkcjonowaniu (zakup materiałów dydaktycznych, wyposażenie sal, itp.)

Społeczność Szkoły Sobotniej tworzą wszyscy uczniowie, ich rodzice lub opiekunowie  prawni, nauczyciele, dyrekcja.

 

Zarząd Szkoły:

  • Dyrektor Szkoły
  • Przewodniczący Zarządu Szkoły
  • Zastępca Przewodniczącego
  • Skarbnik
  • Przedstawiciel Rady Rodziców

 

  1. Skarbnik, który jednocześnie jest skarbnikiem w Związku Polaków we Fredrikstad i jest przez  ZPF  powoływany.
  2. Rada Pedagogiczna, w której skład wchodzą wszyscy nauczyciele PSSS.
  3. Rada Rodziców rządzi się własnym regulaminem, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
  4. Walne Zgromadzenie- organ ustawodawczy zwoływany raz w roku szkolnym, pod koniec drugiego semestru.

 

 

Zarząd szkoły

1. Dyrektor Dydaktyczy
Wioletta Knitter  e-mail: dyrektor2018.psss@gmail.com
2. Przewodniczący Zarządu Szkoły: Lidia Wieczorek e-mail: sekretariat.szkolapolska@gmail.com
3. Zastępca Przewodniczącego :Zbigniew Górski – zgorski@online.no
4. Przedstawiciel Rady Rodziców: Katarzyna Biskup

Zarząd Szkoły powoływany jest na mocy ustaleń Walnego Zgromadzenia z 13.06.2014. Wybór Zarządu Szkoły odbywa się na Walnym Zgromadzeniu z końcem każdego roku szkolnego. Kadencja Zarządu trwa rok szkolny. Zarząd zatwierdza programy nauczania ustalone na Radzie Pedagogicznej, do sierpnia każdego kolejnego roku szkolnego. .
Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 13.06.2014: Przedstawiciela Rady Rodziców ustala się na WZ, a na członków R R wybory odbywają się na pierwszym Zebraniu Rodziców z początkiem każdego kolejnego roku szkolnego-  jeden przedstawiciel rodziców z klasy.