Szkoła jest społeczną inicjatywą, zatem nie prowadzi działalności zarobkowej.  Osoby prowadzące zajęcia otrzymują rekompensatę poniesionych kosztów, wyliczaną na wzór przyjęty podczas Walnego Zgromadzenia. Szkoła jest finansowana z opłat semestralnych uiszczanych przez rodziców bądź opiekunów uczniów. Szkoła korzysta ze wsparcia różnych instytucji pomagających w jej prawidłowym funkcjonowaniu (zakup materiałów dydaktycznych, wyposażenie sal, itp.)

Społeczność Szkoły Sobotniej tworzą wszyscy uczniowie, ich rodzice lub opiekunowie  prawni, nauczyciele, dyrekcja.

Zarząd Szkoły:

  • Dyrektor Szkoły
  • Przewodniczący Zarządu Szkoły
  • Zastępca Przewodniczącego
  • Skarbnik
  • Przedstawiciel Rady Rodziców
  1. Skarbnik, który jednocześnie jest skarbnikiem w Związku Polaków we Fredrikstad i jest przez  ZPF  powoływany.
  2. Rada Pedagogiczna, w której skład wchodzą wszyscy nauczyciele PSSS.
  3. Rada Rodziców, która rządzi się własnym regulaminem, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
  4. Walne Zgromadzenie- organ ustawodawczy zwoływany raz w roku szkolnym, pod koniec drugiego semestru.

Zarząd szkoły

1. Dyrektor: Mariusz Kala
2. Przewodniczący Zarządu Szkoły: Lidia Wieczorek e-mail: sekretariat.szkolapolska@gmail.com
3. Zastępca Przewodniczącego :Zbigniew Górski – zgorski@online.no
4. Przedstawiciel Rady Rodziców: Katarzyna Biskup

Zarząd Szkoły powoływany jest na mocy ustaleń Walnego Zgromadzenia, które odbywa się corocznie po zakończenie danego roku szkolnego. Kadencja Zarządu trwa rok szkolny. Zarząd zatwierdza programy nauczania ustalone na Radzie Pedagogicznej, do sierpnia każdego kolejnego roku szkolnego. .
Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 13.06.2014: Przedstawiciela Rady Rodziców ustala się na WZ, a na członków R R wybory odbywają się na pierwszym Zebraniu Rodziców z początkiem każdego kolejnego roku szkolnego-  jeden przedstawiciel rodziców z klasy.

Świadectwa

Uczniowie Polscy przebywający za granicą spełniają obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach w krajach pobytu. Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232, z poźn. zm.) każdego ucznia przybywającego lub powracającego z zagranicy przyjmuje się do szkoły w Polsce na podstawie:

1. Świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, w której uczeń realizował obowiązek szkolny oraz ewentualnie ostatniego świadectwa wydanego w Polsce,

2. Sumy lat nauki szkolnej ucznia.

Jednocześnie, różnice programowe z zajęć lekcyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia. Może zostać przeprowadzony test sprawdzający wiedzę.

Świadectwa wydawane przez szkoły społeczne/polonijne mają charakter informacyjny i pomagają dyrekcji szkół w Polsce uporządkować informacje o poziomie znajomości języka polskiego i historii, ewentualnie innego przedmiotu przez dziecko powracające do polskiego systemu edukacji. To potwierdzenie realizowania przez dzieci, podczas pobytu za granicą tzw. programu uzupełniającego dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Najważniejsze są więc wiedza, kompetencje językowe dziecka, stopień znajomości języka polskiego, kontakt z żywym językiem polskim i polonijnymi rówieśnikami a to wszystko oferują polskie szkoły sobotnie. Świadectwa potwierdzą pracę dziecka w polonijnej szkole, ale są miłym dodatkiem a nie konieczną formalnością.

Świadectwa szkolne wydawane przez szkoły społeczne i Szkolne Punkty Konsultacyjne  w tym i naszą nie są podstawą do przyjęcia lub odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w Polsce.