Szkoła realizuje cele i zadania określone w programie nauczania oraz wytycznych instytucji pedagogicznych. Korzystamy z Podstawy Programowej opracowanejprzez MEN dla uczniów polskich uczących się za granicą Polski, która zawiera treści kształcenia językowego i kulturowego. Bazujemy także na doświadczeniu i wiedzy naszych nauczycieli, którzy opracowali programy edukacyjne pomocne w zajęciach. Te jednak są zgodne z wytycznymi ram programowych szkoły. Szkoła polonijna odgrywa ważną rolę w życiu codziennym  Polaków przebywających poza krajem. Głównym zadaniem naszej szkoły jest nauka języka polskiego z elementami historii oraz geografii Polski, a także wiedzy o społeczeństwie.

Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające podtrzymywaniu tradycji polskich i kultury polskiej, nie hamując jednocześnie kontaktów z kulturą i środowiskiem norweskim. Zadaniem szkoły jest również ukazywanie wkładu Polonii w historię i kulturę norweską. Szczególny nacisk kładziony jest na używanie języka polskiego nie tylko w czasie zajęć, ale również w kontaktach osobistych między uczniami, a w szczególności w rodzinie.
Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami, pod względem kulturalnym, kształtując ich wrażliwość patriotyczną, rozwija światopogląd i poszerza spojrzenie. Nauczyciele  uwzględniają przy tym indywidualne potrzeby i możliwości ucznia. Działalność wychowawcza i pedagogiczna szkoły zawsze stawia na pierwszym miejscu “dobro dziecka”. Pragniemy wytworzyć w naszych dzieciach wrażliwość patriotyczną w silnym poczuciu wartości Polaka jako obywatela świata.