Szkoła jest społeczną inicjatywą, zatem nie prowadzi działalności zarobkowej.  Osoby prowadzące zajęcia otrzymują rekompensatę poniesionych kosztów, wyliczaną na wzór przyjęty podczas Walnego Zgromadzenia. Szkoła jest finansowana z opłat semestralnych uiszczanych przez rodziców bądź opiekunów uczniów. Szkoła korzysta ze wsparcia różnych instytucji pomagających w jej prawidłowym funkcjonowaniu (zakup materiałów dydaktycznych, wyposażenie sal, itp.)

Społeczność Szkoły Sobotniej tworzą wszyscy uczniowie, ich rodzice lub opiekunowie  prawni, nauczyciele, dyrekcja.

 1. Zarząd Szkoły:
 • Dyrektor Szkoły
 • Rada Pedagogiczna
 • Rada Rodziców
 • Walne Zgromadzenie
 1. Zarząd Szkoły pełniący funkcje administracyjne szkoły to:
 • Dyrektor Szkoły
 • Przewodniczący Zarządu Szkoły
 • Zastępca Przewodniczącego (skarbnik)
 • Przedstawiciel Rady Rodziców
 1. Rada Pedagogiczna, w której skład wchodzą nauczyciele PSSS.
 2. Rada Rodziców rządzi się własnym regulaminem, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

 

 

Zarząd szkoły
1. Przewodniczący Zarządu Szkoły
Zbigniew Górski – zgorski@online.no

 

2. Zastępca Przewodniczącego
Lidia Wieczorek – sekretariat.szkolapolska@gmail.com

 

3. Dyrektor Dydaktyczy
Aleksandra Adamik – dyrektor.szkolapolska@gmail.com

 

4. Przedstawiciel Rady Rodziców
Monika Kaczor –  informatyk.psss.fredrikstad@gmail.com

 

Zarząd Szkoły powoływany na mocy ustaleń Walnego Zgromadzenia 13.06.2014- Zarząd zatwierdził program nauczania na rok szkolny 2017/2018- dnia .06.2017
Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 13.06.2014: Członkiem Rady Rodziców zostanie jeden rodziców z klasy. Wybory odbywają się na pierwszym Zebraniu Rodziców z początkiem każdego kolejnego roku szkolnego.